شرکت تکین تابلو به تازگی موفق به اخذ گواهینامه IP65 , IP66 درزمینه تابلوهای کنترل سرچاهی (Wellhead) از آزمایشگاه صنایع برق – EPIL شده است . این تابلوها با ابعاد ۲۲۹۱ x 2040 x 1406 از جنس ورق استیل ضخامت ۳mm بوده و شرکت تکین تابلو اولین سازنده تابلو برق بوده که موفق به دریافت گواهینامه های مذکور برای تابلویی به ابعاد فوق الذکر گردیده است .

گواهی تست درجه حفاظت ۶۵ آزمایشگاه صنایع برق

گواهی تست درجه حفاظت ۶۶ آزمایشگاه صنایع برق