سازنده تخصصی انواع باکس و قطعات استیل

» » نحوه تست الکتریکی تابلو

نحوه تست الکتریکی تابلو

نحوه تست الکتریکی تابلو
نحوه تست الکتریکی تابلو

1-TYPE TEST:اين تست تحت عنوان ازمونهاي نوعي بيان ميشود اين ازمونها طبق استاندارد IEC60439-1 و استاندارد شماره 1928 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اين تست ها شامل موارد زير است:
-تعيين مطابقت با مقررات مربوط به افزايش دما
-تعيين مطابقت با مقررات مربوط به خواص دي الكتريك
-تعيين مطابقت با مقررات مربوط به ايستادگي در برابر اتصال كوتاه
-تعيين مطابقت با مقررات مربوط به درجه حفاظت
-تعيين مطابقت با مقررات مربوط به عملكرد مكانيكي
-آزمون هاي نوعي روي اجزاي داخلي تابلو(كليدهاي اتوماتيك و ازمونهاي دقت براي ترانس هاي اندازه گيري و……)
2-ROUTINE TEST:اين تست تحت عنوان ازمونهاي معمول بيان ميشود اين ازمونها طبق استاندارد IEC60439-1 و استاندارد شماره 1928 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اين تست ها شامل موارد زير است:
-رسيدگي به مجموعه سيم بندي و تست بهره برداري الكتريكي
-چك كردن پيشگيري هاي حفاظتي
-تست دي الكتريك

دانلود فایل ها