سازنده تخصصی انواع باکس و قطعات استیل

» » گواهینامه IP65 شرکت نوین دانش آینده

گواهینامه IP65 شرکت نوین دانش آینده

شرکت تکین تابلو موفق به اخذ گواهینامه IP65 در زمینه تابلوهای ایستاده بارانی - غیر پروفیلی شرکت نوین دانش آنیده از آزمایشگاه صنایع برق - EPIL شده است .

 

 

 

گواهی تست درجه حفاظت 66 آزمایشگاه صنایع برق


گواهینامه IP65 شرکت نوین دانش آینده
گواهینامه IP65 شرکت نوین دانش آینده
گواهینامه IP65 شرکت نوین دانش آینده
گواهینامه IP65 شرکت نوین دانش آینده
گواهینامه IP65 شرکت نوین دانش آینده
گواهینامه IP65 شرکت نوین دانش آینده
گواهینامه IP65 شرکت نوین دانش آینده
گواهینامه IP65 شرکت نوین دانش آینده
گواهینامه IP65 شرکت نوین دانش آینده
گواهینامه IP65 شرکت نوین دانش آینده
گواهینامه IP65 شرکت نوین دانش آینده
گواهینامه IP65 شرکت نوین دانش آینده
گواهینامه IP65 شرکت نوین دانش آینده